The Good Shepherd

<< Previous Photo 
The Good Shepherd

The Good Shepherd
This was a favourite with our Thursday Communion 'crowd'
<< Previous Photo